Európa legnagyobb mobilgarázs gyártója Vegye fel velünk a kapcsolatot 8.00-17.00 között 06-30/747-7376 06-30/748 -5923 06-30/748-1298 info@bomstal.hu
Szabályzat

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ BOMSTAL.pl

Postanowienia wstępne

Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej bomstal.pl, który określa warunki świadczenia Usług Elektronicznych przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www.bomstal.pl na rzecz Klientów.

Klient to podmiot który zawiera ze Usługodawcą Umowę o świadczenie usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.

Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługodawca to Stanisław Bąbel F.P.U.H. BOMSTAL, Szczyrzyc 64 34-623 Jodłownik, Email cím: kontakt@bomstal.pl, tel.: +48 507 510 833, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7371008241 oraz REGON 490683870, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.

Sklep to sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url: www.bomstal.pl. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów Usługi Elektroniczne, w tym Wykonanie.

Usługa Elektroniczna to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Wykonanie to Usługa Elektroniczna, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poprzez wykonanie oznaczonych w zamówieniu Produktów będących dziełami, ich Dostarczenie oraz przeniesienie na własność Klienta.

Umowa to umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta Usługi Elektronicznej.

Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. Stanisław Bąbel F.P.U.H. BOMSTAL, Szczyrzyc 64 34-623 Jodłownik, Email cím: kontakt@bomstal.pl, tel.: +48 507 510 833.

Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

Produkty to konstrukcje, elementy i wyroby metalowe, w szczególności garaże blaszane, wzmocnienia garażowe, kojce dla psów, wiaty magazynowe, bramy uchylne, kształtowniki, ceowniki oraz kątowniki.

Dostarczenie to doręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia i ich zamontowanie przez Usługodawcę.

Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§1 Ogólne warunki Umowne

Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Sklepu, w brzmieniu: www.bomstal.pl.

Usługodawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu.

Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Wykonania.

Świadczenie wszystkich Usług Elektronicznych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Firefox, Safari, lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

Korzystanie ze Sklepu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

 

§2 Świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych

Usługodawca świadczy na rzecz Klientów następujące bezpłatne Usługi Elektroniczne:

udostępnienie formularza kontaktowego,

udostępnienie formularza zamówień wraz z narzędziami konfiguracyjnymi,

udostępnienie formularza wniosku kredytowego,

udostępnienie panelu wyszukiwania Produktu.

Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania wiadomości do Usługodawcy.

Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza zamówień wraz z narzędziami konfiguracyjnymi zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza zamówień i zostaje rozwiązana w chwili złożenia zamówienia lub zaniechania jego złożenia przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza zamówień wraz z narzędziami konfiguracyjnymi znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania zamówienia do Usługodawcy.

Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza wniosku kredytowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza wniosku kredytowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza wniosku kredytowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu złożenia wniosku o przyznanie kredytu na potrzeby zapłaty ceny usługi.

Umowa o świadczenie usługi udostępnienia panelu wyszukiwania Produktu zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z panelu wyszukiwania Produktu i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie panelu wyszukiwania wzorca Produktu znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu znalezienia odpowiedniego wzorca Produktu.

Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi Elektronicznej może być rozwiązana przez Klienta lub Usługodawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Usługodawcy lub Danych Kontaktowych Klienta.

 

§3 Zamówienia

Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcjonalności formularza zamówienia wraz z narzędziami konfiguracyjnymi, umożliwiających dostosowanie Produktu do indywidualnych preferencji, dotyczących m.in. wybranego materiału, części, koloru i rodzaju. Po dostosowaniu Produktu i wyborze miejsca dowozu (województwa), w obszarze podstrony Produktu, Klient przechodzi do realizacji zamówienia.

W trakcie składania zamówienia, Klient podaje:

informacje rozliczeniowe,

informacje o wskazanym przez Klienta miejscu Dostarczenia (w tym montażu), poprzez wskazanie adresu Dostarczenia,

sposób płatności, poprzez wybór właściwej opcji płatności.

Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze formularza zamówienia, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.

Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w formularzu zamówienia i jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Wykonania Produktów ujętych w zamówieniu.

Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:

anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,

dokonanie podziału Produktów podlegających Dostarczeniu na część której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,

anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Usługodawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia Umowy Wykonania, złożonej przez Klienta.

 

§4 Wykonanie

Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi Wykonania Produktów, której przedmiot stanowi zobowiązanie Usługodawcy do wykonania oznaczonych w zamówieniu Produktów będących dziełami, ich Dostarczenia oraz przeniesienia na własność Klienta, a także zobowiązanie Klienta do zapłaty wynagrodzenia.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji, poprzez m.in. udzielanie rabatów.

Zawierając Umowę Wykonania, Usługodawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Produktów bez wad, w tym do ich właściwego zamontowania.

Zawierając Umowę Wykonania której przedmiot stanowi Wykonanie Produktu będącego garażem blaszanym lub wiatą magazynową, Klient zobowiązuje się do przygotowania podłoża w sposób zgodny ze specyfikacją dostępną na stronie internetowej Sklepu, pod adresem url http://www.bomstal.pl/jak-przygotowac-podloze.html

Umowa Wykonania zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Usługodawcę.

Wydanie Produktów następuje niezwłocznie i zwykle w ciągu 21 Dni Roboczych.

Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.

Wydanie Produktów odbywa się poprzez Dostarczenie przez Usługodawcę, w tym montaż Produktu.

Wydanie Produktów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.

Usługodawca potwierdza rozpoczęcie realizacji Dostarczenia Produktu pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta lub telefonicznie, najpóźniej w dniu poprzedzającym Dostarczenie.

Klient zobowiązuje się do udostępnienia miejsca Dostarczenia Produktu i jego odbioru, w ustalonym terminie Dostarczenia.

Dostarczony Produkt powinien zostać zbadany przez Klienta niebędącego Konsumentem w dniu jego Dostarczenia.

 

§5 Płatności

Wartość płatności z tytułu Wykonania jest ustalana na podstawie cennika znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, nie zawierają kosztów wybranej formy płatności.

Koszty transakcji ponosi Klient. Koszty dostarczenia Produktu są wliczane do ceny danego Produktu.

Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze podstrony Produktu przed złożeniem zamówienia, a po wyborze miejsca Dostarczenia Produktów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia, w tym montażu i transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Usługodawcy i Klienta.

Sklep umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług Wykonania:

gotówką przy Dostarczeniu Produktu,

systemem ratalnym.

W celu realizacji zamówienia z zastosowaniem ratalnego sposobu płatności, po jego złożeniu Klient powinien złożyć wniosek kredytowy przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu pod adresem url https://www.bomstal.pl/kredyt.php w celu otrzymania symulacji i oceny zdolności kredytowej.

Termin płatności należności przypada na chwilę montażu Produktu.

Rachunek lub faktura VAT z tytułu usługi Wykonania zostają dołączone do Produktów podlegających wydaniu.

Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:

odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,

rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,

uznania przez Usługodawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Produktów, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.

 

§6 Reklamacje i gwarancje

Reklamacje można składać w formie pisemnej, listem tradycyjnym pod adres wskazany w Danych Kontaktowych Usługodawcy, przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.

Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.

W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Klient powinien udostępnić go Usługodawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Produktów objętych Umową Wykonania oraz innych Usług Elektronicznych.

Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Usługodawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałby nadmiernych kosztów.

Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, Usługodawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu.

Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Konsument może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Obniżona cena o której stanowi pkt 9 i 10 powyżej, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.

Jeżeli Produkt wadliwy został zamontowany, Klient może żądać od Usługodawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. Usługodawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę Produktu.

Jeżeli Klientem jest Konsument, może on żądać od Usługodawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę Produktu albo może żądać od Usługodawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny Produktu.

Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Wykonania do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,

złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

Produkty mogą być objęte gwarancją Usługodawcy. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji.

Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 

§7 Odstąpienie od Umowy

Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.

Prawo odstąpienia od Umowy Elektronicznej nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do Umowy Wykonania:

jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

Produktów, które po Dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.

W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy Wykonania, Usługodawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania.

Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy Wykonania, ma on obowiązek udostępnić Usługodawcy Produkt w miejscu w którym się znajduje.

Usługodawca zobowiązuje się do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na jego charakter nie można odesłać Produktu w zwykły sposób pocztą.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy znajdują się w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.

 

§8 Postanowienia uzupełniające

Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.

Domena internetowa sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.

Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.

Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,

przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Sklep świadczy Usługi Elektroniczne,

korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,

szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.

 

§9 Postanowienia końcowe

Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.

Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia usług przez Sklep. Osobom, których dane zostały przez Sklep zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.

Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.

Zawierając Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, Klient dobrowolnie upoważnia Usługodawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.

Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach Danych Kontaktowych Klienta, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.